Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

z anglického General Data Protection Regulation

I.
Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)  je COREFLOW s.r.o. IČ 05128933 se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 - Nové Město (dále jen: „správce“).


2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 - Nové Město
email: info@americkakosmetika.cz
telefon: +420 778 745 740


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji
pověřence jsou: Ivana Hájková, e-mail: info@americkakosmetika.cz, Tel.: +420739421442.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.


2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží (Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306 a Česká pošta, s.p., IČ 47114983) a realizaci plateb (GOPAY s.r.o., IČ 26046768), a to vždy na základě smlouvy,
• zajišťující vedení účetnictví společnosti COREFLOW s.r.o., která je provozovatelem e-shopu www.americkakosmetika.cz
• zajišťující marketingové služby.

2. V souvislosti s využitím serveru mailingových služeb pro zasílání newsletterů (platí pouze pro osoby, které souhlasily se zasílám newsletterů) byla uložena Vaše e-mailová adresa na zabezpečeném serveru společnosti MailChimp se sídlem v Atlantě, USA. Zasílání tohoto newsletteru můžete kdykoliv sami zrušit.

VI.
Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR (viz „Můj účet“ na www.americkakosmetika.cz),
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR (viz „Můj účet“ na www.americkakosmetika.cz),
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDP,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správcem uvedený v čl. III těchto podmínek.


2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, která jsou chráněna hesly, správce používá rovněž adekvátní antivirové programy na všech počítačích, ze kterých k databázím přistupuje. Listinné formy obsahující osobní údaje jsou uzamčeny výhradně k tomu určených prostorách.


3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


4. Veškerá komunikace mezi správcem a Vámi na e-shopu probíhá na zabezpečeném webu https://www.americkakosmetika.cz.


5. Správce garantuje, že nepředává osobní data fyzických osob jiným společnostem, než je nezbytně nutné a než je uvedeno v bodě V. tohoto sdělení, tj. Podmínek ochrany osobních údajů.

VIII.
Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.